hot liveshows on sexcam with women for sexy live [fr][en][nl][de][it]
Document version & integrity checksum : 0990f6121fb124f33082e69bedf759e2
Release date (ISO 8601) : 2020-01-14T15:02:55+12:00

LEVERANCIER SERVICEOVEREENKOMST

Onder u, dat wil zeggen, de serviceprovider die een WEB-serviceprovider zoekt.

Hierna de "LEVERANCIER" genoemd

en

De aanbieder van technische WEB-diensten die als gastheer optreden.

Hierna het "PLATFORM" genoemd

Deze overeenkomst vormt een rechtsgeldig contract voor de contractuele relatie tussen de LEVERANCIER en het PLATFORM.

Zijn te overwegen

Onderwerp

Deze overeenkomst beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn wanneer een internetaanbieder - de LEVERANCIER - zijn diensten aanbiedt en verkoopt op het PLATFORM en de door het PLATFORM aangeboden diensten gebruikt, namelijk:

De combinatie van deze diensten stelt het PLATFORM in staat om de LEVERANCIER een gepersonaliseerde, veilige, vertrouwelijke en vriendelijke omgeving te bieden waarmee hij in de best mogelijke omstandigheden kan werken.

Om de door de LEVERANCIER aangeboden diensten te promoten, stelt het PLATFORM zijn ICT-DIENSTEN ter beschikking van de LEVERANCIER zodat deze zijn amusementsdiensten kan aanbieden en hun online publicatie en distributie kan garanderen, hetzij via zijn servers op het internet of via sites verbonden met zijn technisch platform.

Als de LEVERANCIER zijn entertainmentdiensten op het PLATFORM wil verkopen, moet hij eerst alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst lezen, evenals de algemene gebruiksvoorwaarden, evenals het document betreffende de eerbiediging van het privéleven, evenals de regels betreffende het aanbieden van ALGEMENE DIENSTEN. Deze documenten vormen een integraal onderdeel van deze overeenkomst door verwijzing.

Deze overeenkomst vervangt alle overeenkomsten die eerder zijn gesloten voor het gebruik van het PLATFORM.

Afwezigheid van vertegenwoordiging

Het PLATFORM enerzijds en de LEVERANCIER anderzijds zijn onafhankelijke juridische entiteiten. Elk van hen handelt in zijn eigen naam en voor zijn eigen rekening.

Deze overeenkomst is niet bedoeld om een agentschap, een mandaatcontract, een bedrijf, een joint venture of enige andere vorm van samenwerking op te zetten of op te zetten, noch om een werkgever - werknemer of franchisegever - franchise op te zetten. Deze overeenkomst leidt niet tot het bovenstaande.

Geldigheid

Deze overeenkomst is niet-exclusief en heeft een onbepaalde looptijd, waarbij elk van de partijen deze zonder kennisgeving en zonder kosten kan beëindigen. Het wordt van kracht vanaf de eerste verbinding van de LEVERANCIER.

This agreement replaces and cancels any other previous contract concluded between the PLATFORM and the SUPPLIER.

Omschrijving

De entertainmentdiensten van de LEVERANCIER bestaan uit de distributie van zijn foto's, videoclips, verbale uitwisselingen in de vorm van tekstgesprekken, telefoongesprekken en / of in de vorm van een live videofoonsysteem op het web, videoconferenties, forums. discussie of enig ander middel voor verspreiding.

Alleen de LEVERANCIER geregistreerd op het PLATFORM kan zijn entertainmentdiensten aanbieden en verkopen op het PLATFORM.

De LEVERANCIER is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de sectie waarin zijn entertainmentdiensten worden aangeboden.

De LEVERANCIER is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de communicatiemiddelen die zijn gekozen voor de verspreiding van zijn entertainmentdiensten.

De LEVERANCIER is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij op het PLATFORM plaatst.

De LEVERANCIER is persoonlijk verantwoordelijk voor de wettigheid van zijn acties en de diensten die hij aanbiedt.

De BEZOEKER en de LEVERANCIER zijn volledig onafhankelijk van elkaar en ook onafhankelijk van het PLATFORM.

De BEZOEKER en de LEVERANCIER, hierna "GEBRUIKER" genoemd, plaatsen hun persoonlijke gegevens op hun respectieve accounts op het PLATFORM dat ze host.

inschrijving

Registratie is gratis.

Om zich te kunnen registreren, moet de LEVERANCIER :

Beheer

Het PLATFORM brengt geen kosten in rekening aan de LEVERANCIER voor het gebruik van ALGEMENE DIENSTEN, tenzij de acties van de LEVERANCIER kosten voor het PLATFORM met zich meebrengen. In dit geval heeft het PLATFORM het recht om de LEVERANCIER van de gemaakte kosten te factureren met een minimumbedrag van € 10.

De LEVERANCIER is een volledig onafhankelijk persoon. Hij bepaalt de tijd, duur en inhoud van zijn presentatie.

De LEVERANCIER is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van zijn pseudoniem en wachtwoord. De LEVERANCIER heeft alleen toegang tot ALGEMENE DIENSTEN met zijn LEVERANCIER naam en wachtwoord die voor hem persoonlijk zijn.

De LEVERANCIER is persoonlijk verantwoordelijk voor de keuze van de sectie waarin zijn entertainmentdiensten worden aangeboden.

De LEVERANCIER erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor zijn account, dus moet hij ervoor zorgen dat zijn wachtwoord wordt beschermd, zodat niemand zijn account zonder zijn medeweten kan gebruiken.

De LEVERANCIER heeft toegang tot een gepersonaliseerd menu op de websites van PLATFORM waarmee hij zijn statistieken kan beheren en het beheer van zijn diensten en zijn financiën met betrekking tot zijn diensten kan beheren.

Het PLATFORM is niet verantwoordelijk voor eventuele geschillen tussen de LEVERANCIER en de BEZOEKER. Elk geschil moet worden voorgelegd aan de online ondersteuning van het PLATFORM, dat het geschil zal onderzoeken en het geschil als een goede vader zal beslechten.

Verplichtingen

De partnerschapsovereenkomst "SERVICE LEVERANCIER" wordt van kracht op de datum waarop de LEVERANCIER de partnerschapsovereenkomst "SERVICE LEVERANCIER" heeft geregistreerd en aanvaard (ingangsdatum).

GEEN persoon die niet is geregistreerd als LEVERANCIER is gemachtigd om de LEVERANCIER te vergezellen bij het gebruik van het PLATFORM.

De LEVERANCIER zal ervoor zorgen dat geen enkele minderjarige zijn toegangscodes gebruikt om toegang te krijgen tot het PLATFORM of aanwezig is tijdens gesprekken met een BEZOEKER. Uitzonderingen zijn niet toegestaan. De LEVERANCIER verbindt zich er ook toe om geen afbeeldingen van derden of dieren te publiceren.

De codes die toegang geven tot het menu voor persoonlijk beheer zijn strikt vertrouwelijk en kunnen niet worden overgedragen. De LEVERANCIER moet alle nodige beveiligingsmaatregelen nemen om zijn wachtwoord te beschermen.

Het saldo van bezoekersbetalingen dat niet wordt waargenomen in het administratiemenu van de LEVERANCIER is geen depositorekening en genereert geen rente.

De LEVERANCIER is niet gemachtigd om zijn persoonlijke account te gebruiken als een waardevol item om een waardevol item, direct of indirect, aan te bieden, te beloven of aan te bieden aan officiële of onofficiële derden die verantwoordelijk zijn voor welke kwestie dan ook. '' organisaties of verenigingen, publieke of private, politieke partijen of soortgelijke ...

De LEVERANCIER is als enige verantwoordelijk voor de informatie en afbeeldingen, foto's, video's die hij op het PLATFORM publiceert. Het PLATFORM is niet verantwoordelijk als een LEVERANCIER de nationale, federale, provinciale en lokale wetten niet naleeft bij het gebruik van de website.

De LEVERANCIER zal ervoor zorgen dat hij zichzelf vanuit een wettelijk oogpunt in zijn land op orde brengt. Hij zal het PLATFORM informeren over elke gebeurtenis die de gegevens hierin kan wijzigen.

De LEVERANCIER onthoudt zich van het gebruik van de site of de verspreiding van zijn persoonlijke informatie voor andere advertentiedoeleinden dan die gekoppeld aan de advertentie van ALGEMENE DIENSTEN op het PLATFORM.

Het is de LEVERANCIER verboden om de toegang tot de ALGEMENE DIENSTEN van het PLATFORM of hun persoonlijke informatie aan een derde te verkopen.

Het is de LEVERANCIER verboden om informatie over het PLATFORM aan een derde te communiceren.

Het is de LEVERANCIER verboden om informatie en persoonlijke gegevens of geografische locatie van een andere LEVERANCIER of BEZOEKER van het PLATFORM aan een andere natuurlijke of rechtspersoon mee te delen.

De LEVERANCIER onthoudt zich van het kopiëren, reproduceren, downloaden, distribueren, distribueren, doorverkopen, licentiëren of exploiteren van de inhoud van het PLATFORM die hem ter beschikking wordt gesteld, al dan niet om commerciële redenen.

De LEVERANCIER mag het PLATFORM niet gebruiken of promoten om de geldende normen en wetten te overtreden.

De LEVERANCIER mag zichzelf niet promoten door de distributie van ongevraagde berichten of programma's te gebruiken. Elke vorm van SPAM is ten strengste verboden.

De LEVERANCIER mag het PLATFORM niet gebruiken om klanten af te leiden in zijn voordeel of in het voordeel van een derde.

De LEVERANCIER mag geen fysieke (echte) afspraken maken via het PLATFORM met een BEZOEKER. Alleen virtuele gesprekken gepland op het PLATFORM zijn toegestaan.

De LEVERANCIER mag in geen geval persoonlijke gegevens doorgeven aan een BEZOEKER, naam, e-mailadres, telefoon of anderen. Dit is in wezen een beveiligingsmaatregel voor de LEVERANCIER.

NB: Hij kan zich inderdaad verbergen achter een BEZOEKER, een maniak, een chanteur of iemand die uw persoonlijke gegevens wenst te inspecteren. Het PLATFORM is beveiliging voor de LEVERANCIER. Wanneer een BEZOEKER lastig wordt, kan hij onder bepaalde voorwaarden worden uitgesloten. Omgekeerd, als de BEZOEKER uw contactgegevens heeft, kan het PLATFORM niet tussenkomen.

De LEVERANCIER zal het PLATFORM op de hoogte stellen van eventuele problemen, technisch of anderszins, zodat deze deze kunnen oplossen.

De LEVERANCIER mag in geen geval de persoonlijke gegevens van BEZOEKERS voor het PLATFORM herstellen en / of gebruiken.

De LEVERANCIER die zijn inhoud registreert in zijn administratiemenu erkent dat hij tegelijkertijd een internationale licentie verleent aan het PLATFORM. Hierdoor kan het PLATFORM de gegevens van de LEVERANCIER gebruiken voor marketingdoeleinden als onderdeel van de promotie van ALGEMENE DIENSTEN.

De LEVERANCIER mag in geen geval video- of audio-opnamen uitzenden in plaats van een geplande live uitvoering.

De LEVERANCIER stemt ermee in dat HET PLATFORM de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit dit LEVERANCIER-contract en alle bijbehorende documenten vrij en automatisch kan overdragen in geval van een fusie, spin-off, overname of andere herstructurering.

De titels van de verschillende secties van dit LEVERANCIER-contract hebben een louter indicatieve waarde en hoeven niet noodzakelijk een exacte indicatie te geven van de inhoud van de artikelen waarnaar ze verwijzen.

De LEVERANCIER is een onafhankelijk persoon. De LEVERANCIER moet zich houden aan alle nationale wet- en regelgeving van zijn land of woonplaats, de toepasselijke Europese en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot de activiteiten en diensten die hij op het PLATFORM aanbiedt, in het bijzonder de artikelen 44 en 196 van de richtlijn. EU VAT 2006/112. De LEVERANCIER is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn belastingaangiften.

Eigendommen

Alle elementen en gegevens (met name teksten, afbeeldingen, logo's, grafische afbeeldingen, foto's, audio- of videofilms en updates) die door de LEVERANCIER aan het PLATFORM worden verstrekt, worden geacht het exclusieve eigendom van de LEVERANCIER te zijn. De LEVERANCIER machtigt het PLATFORM echter om ze te gebruiken zoals het geschikt acht voor het promoten van de diensten van de LEVERANCIER.

Alle elementen en gegevens die door het PLATFORM worden verstrekt en aan de LEVERANCIER ter beschikking worden gesteld, zijn het exclusieve eigendom van het PLATFORM.

De PLATFORM-software is volledig eigendom van deze laatste. Ze worden als zodanig erkend door de LEVERANCIER, die ervan afziet ze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te reproduceren.

De creaties en ontwikkelingen van het PLATFORM zijn ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN en daarom is elk exemplaar geheel of gedeeltelijk verboden.

De LEVERANCIER aanvaardt dat het PLATFORM vrij en van rechtswege de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst, evenals alle daarop betrekking hebbende documenten, kan overdragen in geval van een fusie, splitsing, overname of herstructurering van de gehele of een deel van de samenleving.

Verantwoordelijkheden

Het PLATFORM is verantwoordelijk voor zijn eigen promotiecampagnes en verbindt zich ertoe elke klacht hierover te behandelen. Als de LEVERANCIER zijn eigen promotiecampagne wil maken, neemt hij de verantwoordelijkheid ervoor op zich en neemt hij de verantwoordelijkheid om klachten over hem over dit onderwerp in behandeling te nemen.

De LEVERANCIER is volledig verantwoordelijk voor de inhoud en activiteiten die plaatsvinden in hun web- en / of spraakruimte op het PLATFORM.

Het PLATFORM is verantwoordelijk voor zijn technische diensten en verbindt zich ertoe klachten over dit onderwerp te behandelen.

Het PLATFORM kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor een inbreuk of fout in de elementen en gegevens die door de LEVERANCIER worden gecommuniceerd.

Het PLATFORM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit of beschikbaarheid van internet- en telecommunicatienetwerken.

Het PLATFORM kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van overmacht voor feiten en gebeurtenissen waarop het geen controle heeft.

Het PLATFORM verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van de LEVERANCIER niet openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van de LEVERANCIER en alleen in geval van een gerechtelijke beslissing. Het PLATFORM verbindt zich er ook toe om zijn e-mailadres aan niemand door te verkopen.

De LEVERANCIER machtigt het PLATFORM om zijn afbeelding geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, via het web of andere media te verspreiden om de promotie van het PLATFORM en / of de LEVERANCIER te verzekeren. Het spreekt voor zich dat deze distributie alleen de profielafbeeldingen van de LEVERANCIER betreft en niet zijn identiteit.

Het PLATFORM is niet verantwoordelijk voor eventuele geschillen tussen de LEVERANCIER en de BEZOEKER.

Beëindiging

De beëindiging van dit LEVERANCIER-contract heeft geen invloed op de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de LEVERANCIER en het PLATFORM die zijn ontstaan tijdens de periode waarin het contract van kracht was of waarvoor het de bedoeling was dat ze voor onbepaalde tijd geldig blijven.

Het PLATFORM behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst naar eigen goeddunken te wijzigen. In dit geval zal het de LEVERANCIER op de hoogte brengen door de nieuwe gewijzigde overeenkomst op het PLATFORM te plaatsen. De wijzigingen worden van kracht vanaf hun publicatie op het PLATFORM. Als de LEVERANCIER de aangebrachte wijzigingen niet wil accepteren, kan hij zijn overeenkomst op verzoek, zonder uitstel en zonder compensatie van beide partijen annuleren. Zijn account wordt dan verwijderd.

Betalingen

Het PLATFORM dat zorgt voor betaling tussen de BEZOEKER en de LEVERANCIER, trekt een bedrag af van de transactie dat overeenkomt met het totaal van de aan de transactie verbonden kosten, evenals de technische en marketingkosten. Het saldo dat na het innen van deze kosten aan de LEVERANCIER wordt geretourneerd, is daarom variabel, afhankelijk van het betaalmiddel dat door de BEZOEKER wordt gebruikt. Het PLATFORM verbindt zich ertoe de LEVERANCIER te informeren over de bedragen die zijn betaald via een webpagina met de uiteindelijke vergoeding van de LEVERANCIERS na betaling van de BEZOEKERS na toepassing van de bovengenoemde kosten.

Acties en transacties worden niet goedgekeurd of gevalideerd door het PLATFORM.

De LEVERANCIER machtigt het PLATFORM om alle betaalmiddelen aan te bieden die de BEZOEKER waarschijnlijk zal gebruiken.

De LEVERANCIER machtigt namens hem het PLATFORM om betalingen van bezoekers terug te vorderen, via premium rate telefoon, premium rate sms, bankoverschrijving, creditcards, elektronische betalingen ...

De LEVERANCIER machtigt namens hem het PLATFORM om de prijzen, afhankelijk van de markt, toe te passen op de BEZOEKER. Als een herziening nodig is, brengt het PLATFORM de LEVERANCIER op de hoogte.

De PLATFORM-vergoedingen voor transacties omvatten :

De LEVERANCIER heeft de mogelijkheid om op elk moment vanuit zijn administratiemenu de details te downloaden van de bedragen die hem verschuldigd zijn, die aan hem zijn betaald en de bedragen waarvoor hij betaling kan vorderen.

De vergoedingen worden betaald na het opstellen van een document genaamd "commissienota" of "factuur" voor professionele gebruikers.

De LEVERANCIER keurt de verklaring van het PLATFORM als onbetwistbaar goed en vraagt betaling via zijn administratiemenu. Eventuele opmerkingen met betrekking tot een geschil moeten worden gemaakt vóór betaling van de betwiste vergoeding. Elke geclaimde betaling wordt als goedgekeurd door de LEVERANCIER beschouwd.

De mogelijke kosten van bankoverschrijvingen of andere zijn ten laste van de LEVERANCIER of ten laste van het PLATFORM, volgens de door de LEVERANCIER gekozen betaalwijze.

Statistieken ouder dan een jaar worden automatisch door het computersysteem verwijderd zonder de mogelijkheid van klachten.

Divers

Het PLATFORM is vrij om zijn diensten te wijzigen en de technologie die het gebruikt te ontwikkelen.

The PLATFORM does not guarantee that the payment services meet all the SUPPLIER's requirements or that the operation of the payment service is uninterrupted, safe, malfunctioning and unaffected by computer viruses.

The PLATFORM reserves the right to establish ethical rules in addition to this agreement. These rules are an integral part of this agreement. They are published on the site. In particular the confidentiality agreement.

Als het PLATFORM niet onmiddellijk handelt na een schending van dit contract door de LEVERANCIER of door derden, betekent dit niet dat het afstand doet van zijn recht om op te treden in het geval van een volgende of soortgelijke schending.

Toepasselijk recht

Elke partij verklaart en garandeert dat hij over de wettelijke bevoegdheid en de nodige bevoegdheden beschikt om deze LEVERANCIER SERVICE-overeenkomst te ondertekenen.

Deze overeenkomst wordt gesloten in het Engels. In geval van enig verschil tussen de Engelse versie en een versie in een andere taal van deze Overeenkomst, prevaleert de Engelse versie.

Deze overeenkomst is onderworpen aan de wet of England.

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de of England wet

Alle gerelateerde geschillen vallen onder de verantwoordelijkheid van de rechtbanken van London.